STORTINGET

bg
Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Den siste tiden har det vært økt russisk militær aktivitet i Østersjøen. Blant annet har vi sett et betydelig økt nærvær av russiske landgangsfartøy. Sverige har høynet sin militære beredskap, eksempelvis gjennom økt militært nærvær på Gotland. Den svenske forsvarsministeren har uttrykt betydelig bekymring for ulike observasjoner av droner over forskjellige svenske installasjoner. Hvordan vurderer statsråden sikkerhetssituasjonen, og hvilken kontakt har norske myndigheter med Sverige og Finland...

bg
Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til...

Gjenoppbyggingen av Forsvaret var en av hovedsatsingene i den regjeringen Fremskrittspartiet var en del av, og innkjøp og innfasing av nytt materiell og våpensystemer ble gjennomført i alle forsvarsgrenene. I tillegg ble det igangsatt en rekke reformer og omstrukturering internt i mange av Forsvarets avdelinger. Sjøforsvaret gjennomfører generalmønstring når fartøy skal settes i operativ drift. Det gir status for fartøyet og på mannskap og materiell. Det samme er blitt gjort i andre deler av Forsvaret....

bg
Muntlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Muntlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere...

Jeg skal ta opp studentenes situasjon. Før jul møtte jeg studentenes representanter i Bergen, Trondheim og Kristiansand for å lytte til deres innspill hensyntatt den meget spesielle situasjonen vi alle er i, som også studentene har stått i, og fortsetter å stå i. Studentene beskriver i møtet med meg hvordan det å leve med store begrensninger har gått ut over studieprogresjon, sosialt liv og muligheten til å ta del i en normal studietid. Det de sier, bør bekymre flere enn meg. Med økt vaksinasjonsgrad...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Spørretimespørsmål, datert: 13.01.2022. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Om hva statsråden vil gjøre for at pasientene skal kunne gjenvinne tillit til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og at de får sakene sine grundig og objektivt vurdert av sakkyndige, og at dette skjer innen rimelig tid, og tror statsråden saksbehandlingen til NPE kunne blitt bedre om saksbehandler oftere møtte pasientene som søkte om erstatning, og at man dermed kunne unngått at en stor andel...

bg
Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis-...

Justisministeren oppgir 26.11.21, i et svar på spørsmål fra undertegnede, at ureturnerbare asylsøkere ikke fikk lov til å arbeide verken før eller etter 2011. Det er kjent at det i 2011 ble opprettet minst 95 saker i Rogaland, men vi kan ikke se at det var noen slike saker før 2011. Hvilken straffesak er den første, eventuelt hvilket år er det første, der påtalemyndigheten anvender dagens lovfortolkning om at utlendingsloven er til hinder for at ureturnerbare asylsøkere arbeider hvitt mens de lever...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Hvilken kjørelengdeavstand i tid fra Drammen mener statsråden bør legges til grunn som akseptabel når nedleggelsen av Drammen fengsel skal erstattes med ny varetektkapasitet et annet sted?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Var statsråden i 2017 og 2018 kjent med den alminnelige opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1, og hvordan tolket hun eventuelt bestemmelsen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Hvilke snarlige løsninger tenker statsråden å innføre, foruten å evaluere politireformen, for å sikre folk over hele landet et tilbud om pass og ID-kort?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre beredskap på Svalbard, herunder redusere sårbarheten i den elektroniske kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet?

bg
Representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

Representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Heidi Nordby Lunde og Ingunn Foss om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for det rettslige grunnlaget for politiets bruk av overvåkning og kartlegging av ruspolitiske aktivister, politikere, samfunnsdebattanter eller andre engasjerte personer i debatten om rus?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Mener statsråden at det er riktig og i tråd med politiregisterloven at politiet innhenter og registrerer lovlige politiske ytringer knyttet til rus, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik registrering finner sted?

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje-...

Olje- og gassnæringa er Noregs viktigaste næring og står for ein svært stor del av Noregs inntekter. Næringa har også tusenvis av norske arbeidsplassar. Regjeringa har i forlik med SV i framlegg til statsbudsjettet lagt til grunn ei CO2-avgift på olje- og gassnæringa på heile 28 pst., og stoppa 26. konsesjonsrunde. Korleis vil denne CO2-avgifta påverke olje- og gassnæringa her i Noreg negtivt, og korleis vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påverke næringa og arbeidsplassane med tanke på tapte...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren. Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren....

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å stoppe frislippet i drosjenæringen. Det samme lovet Arbeiderpartiet i sin "100-dagersplan for en ny regjering". Nå er det snart gått 100 dager, men noe forslag er ikke lagt på bordet. Regjeringen har bare sagt at arbeidet har startet, men uten å konkretisere hva som faktisk vurderes eller hvor lang tid det skal ta. Samtidig er det klart at det er flertall på Stortinget for å stoppe frislippet. Når vil regjeringen legge frem et konkret forslag for å stoppe...

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsvarsministeren....

I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for en ny regjering står det at regjeringen skal legge frem forslag om å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret innen 100 dager. Hva er status for dette forslaget, og kan regjeringen garantere at det vil skje gjennom virksomhetsoverdragelse, i samråd med fagbevegelsen og på en måte som ivaretar de ansattes rettigheter og bedrer renholdet i Forsvaret?

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 19.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur-...

Er målsettingene i 100-dagersplanen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet oppfylt, er det bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet?

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Gjennom media har vi blitt gjort kjent med at det er knyttet utfordringer til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). En stor andel av sakene som havner i rettssystemet, blir omgjort. Hva vil statsråden gjøre for at pasientene skal kunne gjenvinne tillit til at de får sakene sine grundig og objektivt vurdert av sakkyndige, og at dette skjer innen rimelig tid, og tror statsråden saksbehandlingen til NPE kunne blitt bedre om saksbehandler oftere møtte pasientene som søkte om erstatning, og at man dermed...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Når vil regjeringen gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter", og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene?

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Arbeiderpartiet la fram en 100-dagersplan for en ny regjering, der det ble lovet å fremme forslag om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. De ville begynne med å "Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22-25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd". Samme forslag ble også presisert i Hurdalsplattformen. De hundre dagene har gått. Kommer regjeringa...

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren. Besvart: 19.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren....

I valgkampen la Arbeiderpartiet fram en 100-dagersplan med 40 forslag som den nåværende statsministerens parti ville jobbe for at en ny regjering la fram innen 100 dager. 22. januar har Støre-regjeringen sittet i 100 dager. Deler av planen er gjennomført, mens flere punkter bare er fulgt opp i delvis eller liten grad. Det er flere punkter som burde vært gjennomført. Hvordan vil statsministeren sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen, og når ser statsministeren for seg...

bg
Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje-...

Statnetts styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24 pst. sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen?mange har?som følge av koronapandemien.?I år har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5 pst. igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen, og dagens kraftpriser som årelater befolkningen...

bg
Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse-...

Da Høyre la frem den første nasjonale helse- og sykehusplanen i 2015, var det for å stake ut kursen for landets sykehus i årene framover - en plan som forpliktet, som gav forutsigbarhet og som redegjorde for hva som må til for å sikre alle et godt behandlingstilbud i hele landet. I sykehustalen sier helseministeren at regjeringen ikke skal fortsette med nasjonal helse- og sykehusplan. I stedet skal regjeringen lage en helse- og samhandlingsplan. Vil denne planen være mer eller mindre forpliktende...

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 19.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

Regjeringen har varslet at kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie skal gjeninnføres. Dette innebærer at både medlemmer og ikke-medlemmer kan oppleve at fagforeningen går til søksmål på bakgrunn av deres arbeidsforhold. Ser statsråden noen problemer med at en fagforening kan ta ut søksmål på vegne av noen som kanskje ikke ønsker det?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til samferdselsministeren. Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til samferdselsministeren....

I Hurdalsplattformen lover regjeringen innen 2023 å sikre minst én hurtigladestasjon i alle kommuner. Den lover også å innføre moms på de dyreste elbilene. Begge løfter har opphav i Arbeiderpartiets "100-dagersplan for en ny regjering". Det ble ikke foreslått moms i statsbudsjettet, selv om det har støtte i stortingsflertallet. Derimot ble det bevilget 100 millioner kroner til ladestasjoner. Hvor mange hurtigladestasjoner regner regjeringen med at man får for pengene, og hvor mange flere kunne man...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Denne uken kunne vi i Trd.by lese om en ung gutt i Trøndelag som ikke får den hjelpen han trenger til å håndtere sine rusutfordringer, fordi det ikke finnes et døgnbasert rusbehandlingstilbud for ungdom i hans nærområde. Vil statsråden sørge for at det opprettes tilbud til ungdom med alvorlige rusutfordringer som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor?

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren. Besvart: 19.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren....

Vil statsråden legge til rette for at den varsla nasjonale tilskotsordninga for bedrifter med stor nedgang i omsetnad grunna skjenkestopp og andre smitteverntiltak også kan nyttast av små bedrifter med aktive eigarar som har omstilt drifta og halde hjula i gang gjennom 2021 med eit lite overskot for året samla, til dømes gjennom ikkje å ta ut løn eller å ta ut svært lite løn gjennom året frå eigaren si side?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hva er statsrådens planer for å ruste opp domstoler og rettssteder som har behov for det, og kan statsråden love at en kostbar reverseringsreform ikke vil forsinke fremdriften i opprustingen av disse domstolene?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima-...

I Stortingets spørretime onsdag 5. januar hevdet klima- og miljøministeren blant annet at det er "hevet over enhver tvil at det har en klimaeffekt at man elektrifiserer sokkelen". Kan statsråden dokumentere den globale klimaeffekten av å elektrifisere norsk sokkel samt gi siste oppdaterte anslag på kostnad per tonn redusert CO2-utslipp nasjonalt som følge av elektrifisering av sokkelen med strøm fra land?

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og...

Hvor stor del av kapasiteten på North Sea Link blir benyttet per dags dato, og hvordan vil økt kapasitet slå ut på strømprisene i Norge?

bg
Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til...

Mener statsråden det var riktig av Statnett å friskmelde kraftsituasjonen med tanke på fyllingsgraden i magasinene; og er det forsvarlig med full eksport med dagens fyllingsgrad?

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje-...

Hvordan vil elektrifisering av sokkelen påvirke strømprisene for norsk næringsliv og norske husholdninger?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Selv om den nye nettleien er utsatt, vil en innføring i sommer også føre til økning for mange - kan statsråden garantere at nettleien ikke skal øke?

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje-...

Hvordan synes statsråden at den nye strømpakken treffer, og er statsråden enig i at terskelen på 70 øre kilowattimen er en unormal høy pris for strøm?

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren....

Hva tenker statsråden om mulighetsrommet for å innføre makspris på strøm i perioder med skyhøye strømpriser, i lys av at pristoppene har vært enda høyere etter at Stortinget behandlet regjeringens strømpakke?