- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og...

Hva er status på regjeringens arbeid med evalueringen av offentlighetsloven og når kan Stortinget forvente at regjeringen følger opp evalueringen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Er ministeren klar over hvilke konsekvenser det kan ha for barn å bli skilt fra foreldrene sine når foreldrene blir sendt ut av landet, og er det regjeringens syn at innvandringsregulerende hensyn er viktigere enn å ivareta norske barns behov for trygge oppvekstvilkår?

bg
Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis-...

Justisministeren oppgir 26.11.21, i et svar på spørsmål fra undertegnede, at ureturnerbare asylsøkere ikke fikk lov til å arbeide verken før eller etter 2011. Det er kjent at det i 2011 ble opprettet minst 95 saker i Rogaland, men vi kan ikke se at det var noen slike saker før 2011. Hvilken straffesak er den første, eventuelt hvilket år er det første, der påtalemyndigheten anvender dagens lovfortolkning om at utlendingsloven er til hinder for at ureturnerbare asylsøkere arbeider hvitt mens de lever...

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Hvilken kjørelengdeavstand i tid fra Drammen mener statsråden bør legges til grunn som akseptabel når nedleggelsen av Drammen fengsel skal erstattes med ny varetektkapasitet et annet sted?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Var statsråden i 2017 og 2018 kjent med den alminnelige opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1, og hvordan tolket hun eventuelt bestemmelsen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Hvilke snarlige løsninger tenker statsråden å innføre, foruten å evaluere politireformen, for å sikre folk over hele landet et tilbud om pass og ID-kort?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre beredskap på Svalbard, herunder redusere sårbarheten i den elektroniske kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for det rettslige grunnlaget for politiets bruk av overvåkning og kartlegging av ruspolitiske aktivister, politikere, samfunnsdebattanter eller andre engasjerte personer i debatten om rus?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Mener statsråden at det er riktig og i tråd med politiregisterloven at politiet innhenter og registrerer lovlige politiske ytringer knyttet til rus, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik registrering finner sted?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hva er statsrådens planer for å ruste opp domstoler og rettssteder som har behov for det, og kan statsråden love at en kostbar reverseringsreform ikke vil forsinke fremdriften i opprustingen av disse domstolene?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis-...

I lys av informasjon som har fremkommet i flere NRK-reportasjer om attentatforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993 vil statsråden ta initiativ til en granskning av politiets etterforskningen i nevnt sak?

bg
Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Regjeringen Solberg endret i 2020 botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år etter budsjettforliket med Frp. Har regjeringen planer om å reversere endringen og redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse tilbake til 3 år slik at ekteskapsinnvandrere i en sårbar situasjon gis økt trygghet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Mener statsråden at Skatteetaten, Nav og politiet skal ha mulighet til automatisk å hente folks kontoutskrifter ti år tilbake, til bruk i etterforskning?

bg
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis-...

Når vil statsråden sende sak om den varsla reverseringa av domstolsreformen ut på høyring, og korleis vil høyringa bli gjennomført?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis-...

Hvordan vurderer statsråden politiets anskaffelse av kinesiske overvåkningsdroner, og evt. mulige sikkerhetsimplikasjoner ved denne anskaffelsen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Hvilke vurderinger er foretatt når det kommer til innkjøpet av droner fra DJI og mener regjeringen det er forsvarlig å gå til innkjøp av droner som er brukt til overvåkning av uigurer i Xinjiang eller som utgjør en risiko for at data kan komme på avveie?

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil «Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.» og «Gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.» Hva er status på dette arbeidet, og vil statsråden sørge for en rask avklaring på fremdriften tanke på de barna som nå står i fare for å miste omsorgspersoner i utvisningssaker?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Kan statsråden redegjøre for utviklingen i familievoldssaker under pandemien?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Hvordan har statsråden tenkt å løse varetektbehovet i kriminalomsorgen region sør når Drammen fengsel nedlegges?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og...

Hva vil statsråden gjøre for å øke politiets kapasitet til å behandle oppholdstillatelsessaker, eller vil statsråden vurdere å midlertidig endre oppmøtekravene for visse typer saker så lenge kapasiteten er redusert som følge av pandemien?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Kan statsråden redegjøre for hvordan UNE og UDI sine vurderinger om barnets beste i sakene som nevnes i begrunnelsen er i tråd med FNs barnekonvensjon?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hva vil statsråden og regjeringen foreta seg for å løse situasjonen som landets ureturnerbare asylsøkere befinner seg i?

bg
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

I dagens system, hvis du har foreldre eller besteforeldre utenfor Schengen, så må du søke besøksvisum hver gang de skal besøke familie i Norge. Dette er kostbart og tar tid. Kan reglene endres til noe lignende UK systemet, hvor man kan få langtids visum for 2, 5, eller 10 år?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justis-...

Er det slik at regjeringen mener det er greit at beredskapen i nord svekkes med at redningsdykkertjenesten i Tromsø legges ned uten å foreta seg noen form for dialog med Tromsø kommune, og vil statsråden ta initiativ til en ny gjennomgang av redningsdykkertjenesten i Norge slik DSB gjorde i 2016?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Har regjeringen til hensikt å anskaffe ytterligere tre nye politihelikoptre, i tråd med opsjonen i kontrakten fra 2017, for å styrke beredskapen i distriktene, og hvor er det i så fall tenkt at disse skal stasjoneres?

bg
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Hva vil justisministeren gjøre for å bedre forholdene på Politiets utlendingsenhet på Trandum, og vil statsråden ta grep for å styrke tilsynsrådets ressurser og uavhengighet?

bg
Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis-...

Vil statsråden sørge for at personer som pga. pandemien har blitt hindret i å jobbe 100 pst, og som derfor ikke oppnår aktivitetskravet til UDI for å få godkjent familiegjenforening, får sin sak prøvd på nytt?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Kan statsråden redegjøre for hvordan regjeringen arbeider for å følge opp stortingsvedtaket om prosesslovgivningen for barn, og vil ministeren sikre at rettighetene som følger av barnekonvensjonen tas inn i prosesslovene og forvaltningsloven?

bg
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren....

I budsjettforliket ble det enighet om å «gjennomføre en pilotordning i Oslo med teknisk løsning for sikring av notoritet for personkontroller som politiet foretar dersom den som blir kontrollert vil la seg registrere. Ordningen skal innebære at den som blir stoppet kan motta en bekreftelse på kontrollen". Kan statsråden avklare om det betyr at den som kontrolleres mottar en bekreftelse automatisk, hvordan pilotordningen skal organiseres, om arbeidet er i gang og om det er samme pilotordning som...

bg
Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og...

Vil potensielle tomter som ligger mer enn 45 minutter fra Oslo bli vurdert når det skal tas en avgjørelse om hvor nytt fengsel til erstatning for Oslo fengsel skal ligge. og kan ny politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefte at signalene fra forrige ledelse om at det ikke gjelder en 45-minutters grense, fremdeles gjelder?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Skal det etableres nye asylmottaksplasser i 2022, og hvor mange plasser er eventuelt planlagt etablert?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hvilke grep vil statsråden ta for å gi UDI og UNE mer fleksibilitet i tolkningen av underholdskravet under koronapandemien, som med dagens tolkning fører til utvisning av produktive innbyggere som gründeren Kyle Havlicek-McClenahan?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justis-...

Hva tenker statsråden om at redningsdykkertjenesten i Tromsø kan bli lagt ned, og hva vil det ha å si for hvordan den nye redningshelikopterbasen i Tromsø løser sitt samfunnsoppdrag på?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Hvorfor er ikke fengselstomta på Grelland i Holmestrand med i sluttvurderingen for ny tomt til erstatning for Oslo fengsel (Bayern) når tomta innfrir kravet i utlysningsteksten datert 29.05.21 hvor føringen er en avstandsbegrensning på om lag 45 minutter fra Oslo sentrum?