- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Er statsråden enig i den knusende kritikken av politiets ransakingspraksis i en kjennelse nylig avsagt av Borgarting lagmannsrett, hvor lagmannsretten skriver at det er begått systematiske og rutinemessige brudd i bruken av tvangsmidler overfor rusbrukere, og hvilke grep vil statsråden ta for å rydde opp i den systematiske bruken av ulovlige tvangsmidler?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener justis- og beredskapsministeren at det er forenelig å stramme inn på visumreglene for russere med å beskytte russere som forfølges på grunn av sin motstand mot krigen i Ukraina eller motstand mot Putins regime?
bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Sivilombudet har avdekket at ventetidene på familieinnvandringssaker er svært lang, og kan være et brudd på EMKs artikkel 8 om rett til familieliv. Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden innføre for å forkorte ventetidene, og vil det innføres spesielle tiltak i saker som gjelder barn?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener statsråden at det er god integreringspolitikk å kaste ut et godt integrert menneske som etter 14 år i Norge blant annet har skapt sin egen arbeidsplass?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden ta initiativ til at det utstedes pass gebyrfritt til de nordmenn som ikke har fått reist på utenlandsferie i sommer som følge av myndighetenes manglende evne til å få utstedt pass i tide?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Er statsråden enig i at hun i den løpende vurderingen av saken vedrørende tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste foretok vurderingen på sviktende faktisk grunnlag, da hun blindt forhold seg en vurdering av sin forgjenger som ikke var fundert på alle relevante faktiske omstendigheter i saken?

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Familier med barn som har ulike funksjonsnedsettelser boende på mottakssenteret i Råde opplever at de ikke ivaretas på en forsvarlig måte. Barna har ekstra behov som ikke sikres i tilstrekkelig grad. Hvordan kartlegges og sikres disse barna nødvendig tilbud som helsehjelp, avlastning, økonomisk støtte og skolegang i dag?

bg
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren....

Hva er status for regjeringens pilotordning for sikring av notoritet for personkontroller, hvordan er dette organisert og hva er sammenhengen mellom denne ordningen og forsøksprosjektet som er satt ned av Oslo Politidistrikt under navn «Politikontroller i et diskrimineringsperspektiv»?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvor mange feilutbetalinger har UDIs interne kontrollmekanismer avdekket så langt i år, og hvor stor andel av de totale utbetalingene utgjør disse?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Hva slags handlingsrom for skjønnsutøvelse mener ministeren det finnes for å ivareta sårbare asylsøkeres behov for å bo på enerom på mottak, og hvordan vil ministeren sørge for at asylsøkere med behov for privatliv sikres mot uverdig behandling?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvilke ulike årsaker lå til grunn for at det tok noe tid før UDI fikk sendt tilbakebetalingskravet for feilutbetaling i forbindelse med asylmottaksdriften ved Rygge Hotell?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Den 14. mai besluttet Justis- og beredskapsdepartementet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet. Det er et viktig grep for å rydde opp i varslingskulturen i politiet. Når er varslingsombudets mandat klart, og hva ser regjeringen for seg at det skal omfatte?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan vil justis- og beredskapsministeren følge opp Sivilombudets undersøkelse av saksbehandlingstiden i UDI i familieinnvandringssaker som omhandler barn og politidistriktenes ventetid for å få time til intervju?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og...

Barne- og familieministeren har ved gjentatte anledninger vært positiv til at fylkesnemndene må omfattes av § 157, og at dette er tatt opp med justis- og beredskapsministeren. Siste svar fra Justis- og beredskapsdepartementet er ikke like tydelig. Hva er egentlig regjeringens holdning i forhold til å ta nødvendige skritt for å endre straffeloven § 157, slik at også fylkesnemndene omfattes av bestemmelsen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Vil statsråden ta initiativ til at skuddsikre vester og annet materiell som har gått ut på dato, men som er fullt brukbart i strid, oversendes til Ukraina?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden fremlegge forslag om de nødvendige lovendringer for Stortinget, for å sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for tvangsmiddelbruk i saker hvor det er mistankegrunnlag for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika?

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

Regjeringen uttrykte på Dagsrevyen 11.06 forståelse for KrF og FrP sitt ønske om å lovliggjøre ulovlige tvangsmidler som politiet har brukt mot rusbrukere i saker om bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Kan statsråden redegjøre for om regjeringen også mener politiet må få bruke tvangsmidler som Riksadvokaten har presisert er uforholdsmessige og ulovlige, dersom regjeringen ønsker å lovliggjøre bruken av slike tvangsmidler, når ser regjeringen for seg at politiet skal kunne ta i bruk disse tvangsmidlene?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hvordan vil justisministeren følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Hvorfor har ikke regjeringen spurt om hjelp fra alternative leverandører av pass som melder om kapasitet til å avhjelpe situasjonen på kort varsel?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med å etablere en permanent partnerdrapskommisjon?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener statsråden det er riktig å krenke asylsøkeres rett til privatliv ved å endre på bosituasjonen deres når det ikke er forsvarlig på medisinsk grunnlag?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis-...

Kan statsråden bekrefte at hun har nødvendige virkemidler og tilstrekkelig handlingsvilje til å besørge at utenlandske borgere som bedriver utstrakt ulovlig aksjonsvirksomhet i Norge vil bli utvist fra landet og ilagt innreiseforbud?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids-...

Hvordan vil statsråden sikre at saksbehandlingstiden for søknader om arbeidstillatelse for tredjelandsborgere går ned?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Basert på den brede politiske misnøyen med at Politidirektoratet prioriterer å bruke tid og ressurser på å arbeide med en visjon for politiet, vil statsråden sørge for at POD ikke prioriterer en slik unødvendig bruk av tid og ressurser?

bg
Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis-...

Vi ber statsråden gjera greie for korleis ein tenkjer å løyse problema næringslivet opplever med svært lang handsamingstid hjå UDI for å handsame søknader om arbeidsvisum?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Har statsråden fremdeles tiltro til UDIs systemer for å avdekke avvik i utbetalinger til driftsoperatører, og kan statsråden garantere at det ikke finnes lignende saker hvor UDI har betalt tilskudd til driftsoperatører for mottaksplasser som ikke kunne brukes og hvor tilskuddet ikke er krevet tilbakebetalt?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan vil statsråden forklare at Norge, Sverige og Finland, som alle får sine pass fra selskapet Thales, har vidt forskjellige forklaringer på hvorfor det er såkalt passkrise?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Er statsråden trygg på at Stortinget er korrekt informert om leveransutfordringenes betydning for den lange leveringstiden for pass?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis-...

Er statsråden enig i statssekretærens vurdering av at dette ikke haster, og at det ikke rammer sårede ukrainske soldater og deres mulighet for forsvarlig helsehjelp at regjeringen har brukt seks uker på å beslutte hvilket departement som har ansvaret for å ta beslutningen om å hente dem til Norge for medisinsk behandling?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

I spørretimen onsdag 4. mai uttalte statsråden at «strategien som ble lagt fram i august 2021, danner grunnlag for tiltakene inntil ny strategi foreligger. Det er den vi jobber etter, fram til vi legger fram en egen opptrappingsplan». Kan statsråden redegjøre for hva hun konkret har gjort for å følge opp "handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024"?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis-...

Jeg viser til brev av 31. mai fra justis- og beredskapsministeren til Stortingets presidentskap, der det bekreftes at Norge vil bidra til medisinsk evakuering av skadde ukrainske soldater. Hva konkret foretar regjeringen seg nå for å effektuere vedtaket og evakuere skadde soldater?

bg
Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og beredskapsministeren....

Hvilke andre land har tilbudt medisinsk evakuering av skadede ukrainske soldater via EUs ordning for sivil beredskap, og har de satt tilsvarende betingelser om å ikke evakuere soldater som flys direkte fra fronten i Ukraina, slik det rapporteres om i Dagbladet at regjeringen ønsker å innføre?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Vil statsråden som har vært i kontakt med Thales, ved neste anledning ta opp det faktum at selskapet har blitt saksøkt for medvirkning til krigsforbrytelser i Jemen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Hvilke muligheter har personer som er påført tap som følge av feil begått av domstolene til å få erstattet sitt tap, og synes statsråden at disse mulighetene er tilstrekkelige?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden garantere en bemanningen på minst 10 årsverk ved den norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen?