Thor Gjermund Eriksen ny styreleder i Sporveien

Nylig avgått NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen, er valgt inn som styreleder i Sporveien.

Thor Gjermund Eriksen ny styreleder i Sporveien

Nylig avgått NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen, er valgt inn som styreleder i Sporveien.