Justisdepartementet får kritikk: – Burde satt seg bedre inn i styringen

1 month ago 44NSM-skandalen:

Justisministeren har fredag mottatt en rapport om NSMs privat låneavtale på 200 millioner kroner.

 Tom Rune Orset / TV 2
OMSTRIDT: Det nye hovedkontoret til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i Snarøyveien 36 på Fornebu. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Publisert 01.03.2024 13:17 Sist oppdatert nå

Justisdepartementet burde ha satt seg bedre inn i den økonomiske og administrative styringen av NSM, konkluderer utvalget som har vurdert saken.

– Vi skal nå følge opp rapporten. Rapporten blir og sendt over til Stortinget i dag, og jeg har tilbudt meg å komme til Stortinget for å holde en redegjørelse når de måtte finne det formålstjenlig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det var i november i fjor det ble oppdaget at NSM hadde inngått det justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har omtalt som en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med NSMs flytting til Fornebu, og NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk på dagen da nyheten sprakk.

Satt ned utvalg

Utvalget som nå har gjennomgått saken, ble nedsatt 15. desember og har bestått av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og Revisorforeningens sjef Karen Kvalevåg. 

Hovedoppdraget har vært å vurdere om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) handlet i tråd med lover og regler da låneavtalene ble inngått. 

I tillegg har utvalget hatt i oppgave å vurdere dialogen NSM har hatt med Justis- og beredskapsdepartementet og andre organer om saken. 

 Aage Aune / TV 2
ULOVLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere omtalt avtalen som ulovlig. Foto: Aage Aune / TV 2

Rapporten peker på flere feil som ble begått av NSM. Den peker også på oppfølgingsbehov både for NSM og i regjeringen.

Utvalget peker på at det ved ansettelse av ny leder i NSM ble lagt vekt på evne til å utvikle det faglige og gjøre virksomheten mer synlig.

– Justisdepartementet burde ha forsikret seg om – eventuelt ved egnet opplæring – at ny leder var rustet til å styre virksomheten løpende, herunder kontrollere NSMs økonomi, skriver utvalget.

– NSM bærer ansvar

I rapporten pekes det også på at NSM våren 2022, samtidig som arbeidet med leieavtalen pågikk, fikk tildelt nye oppgaver i i den såkalte «Ukrainaproposisjonen».

Det ga også rom for flere nye ansettelser, men NSM endte med å opprette langt flere stillinger enn de hadde varig finansiering til, ifølge Svein Gjedrem.

– Disse økonomiske problemene bunner i at de har ansatt for mange folk, sier han.

Ifølge Gjedrem ble NSM oppmerksomme på de økonomiske problemene i desember 2022.

 Javad Parsa / NTB
PRESENTERTE: Svein Gjedrem i NSM-utvalget som har gått gjennom omstendighetene rundt leie- og låneavtalene NSM inngikk i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. Foto: Javad Parsa / NTB

Utvalget mener det var gode argumenter for ønsket om å samlokalisere NSM i nye lokaler.

– Men NSM var ikke rustet til på egen hånd å gjennomføre en slik leieprosess. Og det ble feil på feil, sier Gjedrem.

Han fastslår at NSM ikke har adgang til å ta opp lån.

NSM hadde heller ikke budsjettdekning til å dekke kostnadene til avdrag og renter. De brøt også sin plikt til å gi Justisdepartementet presis informasjon om leiekontrakten

– Det er ingen tvil om at ledelsen i NSM bærer ansvar, sier Gjedrem.

Fikk kritikk av Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere fått hard kritikk av Finansdepartementet for mangelfull kontroll med NSM. 

I et brev til Justisdepartementet (JD) datert 29. november 2023 beskrev Finansdepartementet (FIN) saken som «svært alvorlig». 

«Basert på forelagt dokumentasjon er FINs vurdering at det også påhviler JD et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatsstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke, og eventuelt avverge, regelbrudd i saken», skrev Finansdepartementet i brevet. 

«Det vil alltid være en balanse mellom tillit og detaljstyring. Inngåelse av lovlige kontrakter er etatens eget ansvar», skrev JD i et svar 1. desember.

Men la til:

«JD mener imidlertid at det viktig å bringe klarhet i alle sider av saken for å hindre at dette kan skje igjen.»

Dette er saken

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området.

NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver.

Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu.

Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022.

En ny låneavtale ble undertegnet 1. september 2023. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag.

Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet.

NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Read Entire Article