Dokument nr. 15:2980 (2022-2023)
Innlevert: 24.08.2023
Sendt: 24.08.2023
Besvart: 30.08.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Kan statsråden gjøre rede for om og i hvor stort omfang politidistriktene kutter i forebyggende arbeid som følge av budsjettsituasjonen i politiet?

Begrunnelse

Ifølge en kartlegging foretatt av Politiets Fellesforbund må flere av politidistriktene redusere i bemanningen i de delene av politiet som arbeider med forebygging. Spørsmålsstiller lurer på om dette er noe statsråden har oversikt over.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: I tildelingsbrevet fra departementet til Politidirektoratet for 2023 er det gitt tydelige føringer om at det forebyggende arbeidet skal prioriteres og rapporteres på. Innenfor disse rammene er det det enkelte politidistrikt og Politidirektoratet som disponerer ressursene slik de finner det mest hensiktsmessig. Jeg legger til grunn at politimestrene gjør de prioriteringene som gir mest mulig trygghet og best mulige tjenester for innbyggerne i sitt distrikt og i landet som helhet.
Jeg vil understreke at denne regjeringen prioriterer politiet. Da vi tiltrådte ble politiet styrket med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022 utover den forrige regjeringens forslag. I årets budsjett prioriterer vi å bruke ressurser på bedre lokale polititjenester og beredskap, og mindre på bl.a. sentral administrasjon og konsulenter. I tillegg har regjeringen nettopp fått gjennomført den største prioriteringen av politiet i et revidert nasjonalt budsjett vi kjenner til, med en økning på 550 mill. kroner.
Arbeidet med å styrke politiet i hele landet fortsetter. Det er bl.a. etablert 100 nye studieplasser på Politihøgskolen under denne regjeringen, og frem til og med 2024 etableres til sammen 20 nye tjenestesteder. Politiet er i gang med å opprette nytt bedragerisenter på Gjøvik, nytt senter mot arbeidslivskriminalitet i Alta og alle landets politidistrikt har nå droner og dronepiloter. Vi skal legge fram en lokalpolitiplan, en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet og en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.