Fikk nei til oppdrettsanlegg på holme: – Viktig beiteområde for flere rødlistede fugler

2 weeks ago 153. april 2024 kl. 10:51

Bodø-selskapet Fish Farm International AS, som er et underbruk av Gigante Havbruk AS, søkte i 2022 om å etablere et 10-tonns landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen i Bolgværet i Meløy kommune.

Det ble søkt om produksjon av matfisk med et årlig fôrforbruk på 20.283 tonn og en årlig produksjon av 10.724 tonn fisk.

Konseptet bak søknaden er at produksjonsenhetene er plassert under havnivået for å redusere energikostnader knyttet til oppløfting av store vannmasser inn i anlegget. Dette tiltaket innebærer at det meste av holmen må sprenges ut med uttak av om lag 500.000 kubikk berg fra Verholmen.

Holmen er om lag 900 x 80 meter og anlegget er dimensjonert til 475 x 60 meter.

Nå har Statsforvalteren i Nordland avslått søknaden om tillatelse etter forurensningsloven.

I sin begrunnelse for avslaget skriver Statsforvalteren at et oppdrettsanlegg vil medføre store inngrep i et tilnærmet uberørt område. Men det som ble avgjørende for avslaget er ifølge Statsforvalteren store forurensingsmessige ulemper i form av negative konsekvenser, spesielt makroalge- og bunndyrsamfunn, naturmangfold og fugleforekomster i området.

– Alt utslipp skal føres ut i sundet mellom Verholmen og Vesholmen, som er grunt, smalt og begrenset av holmer på flere sider. Selv etter rensing regnes utslippene som store. Til tross for gode strømforhold vil et utslipp av denne størrelsen føre til en stadig forhøyet konsentrasjon av næringsstoffer og partikler i vannsøylen.

Videre skriver Statsforvalteren at det er kartlagt et rikt artsmangfold i området rundt Verholmen. Data fra fugleobservasjoner indikerer at dette sundet er et viktig beiteområde for flere rødlistede fuglearter. Sannsynligheten for vesentlig skade på sårbare sjøfuglbestander er etter vår oppfatning så stor at vi må legge til grunn av prosjektet vil få store, negative konsekvenser på sjøfugl, skriver Statsforvalteren i Nordland.

Oppdrettsselskapet har tre uker på seg til å anke avslaget.

Read Entire Article