Pengene må brukes med respekt for skattebetalerne.

2 weeks ago 12Høyre jobber for å få ned kommunes gjeldskostnader for å kunne bruke mer på skoler, eldreomsorg og helsetjenester.

Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Kommunen må selvsagt gjøre de investeringene som trengs for at det skal være skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Samtidig har kommunens gjeld en pris som vi alle er med på å betale.

I 2023 brukte kommunen 840 millioner kroner på nedbetaling av gjeld, med et netto driftsbudsjett på 7,5 milliarder utgjør det 11,2% av budsjettet. Med dagens rente, koster det ca 8 millioner kroner å betjene et 100 millioners-lån. Dette er penger kommunen henter fra innbyggerne, enten de kommer fra inntektsskatt, formuesskatt eller gjennom andre skatter og avgifter. Vi er opptatt av at pengene må brukes med respekt for skattebetalerne.

Selv om renta i årene fremover kan endre seg, er vi muligens nærmere et nytt normalnivå i dag, sammenliknet med årene mellom finanskrisen i 2008 og pandemien. Da lå renten på et uvanlig lavt nivå

Politikernes jobb er å få mest mulig velferd ut av hver eneste krone vi forvalter. Det betyr at hver gang vi tar en økonomisk avgjørelse må vi stille oss spørsmålene: «Hva er alternativkostnaden? Kunne pengene blitt brukt bedre?»

Med høy rentebelastning er alternativkostnaden høy fordi penger som kunne blitt brukt på velferd, blir brukt på å betale renter og avdrag. Derfor mener vi det er viktig å se på om vi kan redusere gjelda, uten at det går på bekostning av kommunens viktigste velferdstjenester.

I de årene vi har bak oss, der renta var lav og kommunens inntekter høy, doblet nesten gjelden til norske kommuner seg på ti år. Samtidig visste vi at renta og inflasjonen på et tidspunkt ville stige, og at det ville innebære en risiko for at gjeldsbyrden ville bli for krevende. For store tilbakebetalinger av lån, ville kunne svekke det økonomiske handlingsrommet og medføre kutt i de kommunale tjenestene.

Det er ikke en fremtid vi ønsker for kommunen vår.

Erfaringen de siste årene har vist at samtidig som renta steg vesentlig, har kommunen vært nødt til å øke gjeldstaket. I årets budsjett snur vi denne trenden og senker gjeldstaket med å selge noe eiendom.

I Høyre mener vi at vi har et ansvar for å tenke langsiktig og sørge for at de som vokser opp i dag har en god kommune med et godt tjenestetilbud også i fremtiden. Kommunens økonomi må være bærekraftig, og vi må ta økonomiske avgjørelser i et generasjonsperspektiv. I harde tider må vi prioritere. Nå er driften presset, og da er kjernetjenestene det viktigste for oss.

Read Entire Article